web-development-kb-asia.site

Bạn sử dụng danh pháp nào cho các thành phần UI

Đã làm việc với nhiều HĐH, nền tảng và UI Kits, tôi luôn gặp phải vấn đề làm thế nào để đặt tên cho mọi thứ là các cấu trúc lớn hơn với các tên như Widgets, Views, Forms, Control hoặc các cấu trúc nhỏ hơn như Checkbox, Combobox, Mũi tên tiết lộ, ...

Đây là một wiki cộng đồng, câu hỏi là làm thế nào để bạn đặt tên cho các yếu tố ui mà bạn sử dụng, làm thế nào để bạn chắc chắn rằng bạn dính vào một lược đồ mà mọi người đều biết (điều đó cũng có nghĩa là người dùng của bạn khi bạn mô tả mọi thứ trong tài liệu của bạn). Những tài nguyên nào bạn sử dụng làm tài liệu tham khảo.

7
Harald Scheirich
6
pronouncedJerry